НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Повідомлення про проведення конкурсу

//НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Повідомлення про проведення конкурсу

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Повідомлення про проведення конкурсу

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта Медікел», місцезнаходження Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, 08132, код ЄДРПОУ 39448817 (далі – ТОВ Дельта Медікел), відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та на підставі Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності (далі – аудитор) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ Дельта Медікел за 2019 рік. 

Відомості про компанію. ТОВ Дельта Медікел є провідною компанією, що здійснює імпорт та продаж таких товарів як лікарські засоби, косметичні засоби, вироби медичного призначення, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, інші фармацевтичні товари. Метою компанії є – забезпечення населення інноваційними продуктами найвищої якості для підтримки здоров’я і краси. ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  складає фінансову звітність за 2019 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для організації ведення бухгалтерського обліку використовується система 1С.

Постановка завдання. Аудит повинен проводитися у відповідності до міжнародних стандартів аудиту , а також Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від  21 грудня 2017 року. Аудит має поводитися за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 43. Допускається поетапна робота аудитора по наданню послуг задля ефективного розподілу робочого навантаження протягом періоду проведення аудиту. Перший (проміжний) етап аудиту має розпочатися не пізніше 15 грудня 2019 року. Кінцевий етап має розпочатись не пізніше 01 лютого2020 року. Аудитор має надати проект звіту про надані послуги до 28 лютого 2020 року. 

 Предмет аудиту – фінансова звітність Компанії що включає: 

– баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року; 

– звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився на вказану дату; 

– звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату; 

– звіт про власний капітал за рік, що закінчився на вказану дату; 

– примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на вказану дату;

– порівняльна інформація за період, що закінчується 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

– звіт про управління;

– опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію. 

Звітність аудитора. Після завершення аудиту, аудитор має надати: 

– Звіт аудитора Загальним зборам Учасників ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ , 

– Додатковий звіт для Аудиторського комітету ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ. 

Звіти мають містити аудиторський висновок, докладну інформацію про використану методологію і обсяг аудиту. Звіти мають також містити запевнення у тому, що аудит було проведено кваліфікованим аудитором у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту , а також у тому, що були дотримані етичні вимоги Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Звіти мають бути підготовлені українською мовою та мають бути надані Організації у двох друкованих примірниках, а також надіслані в електронній формі.

Умови оплати послуг. За умови погодження з ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  можлива поетапна оплата послуг.

Умови участі та вимоги до аудитора.  Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям, визначеним Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ, що наведений нижче. Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Порядку;

– подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти мають:

  1. Подати заявку на участь шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  info@deltamedical.com.ua, або надіслати шляхом поштового відправлення, чи передати нарочним прямо в офіс ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ – в строк до 25.11.2019 р.

Перелік документів, що мають бути подані для реєстрації в тендері:

– копія витягу з Державного реєстру юридичних осіб; 

– копія дійсного свідоцтва про зарахування до реєстру аудиторських фірм, виданого Аудиторською палатою України;

– лист-запевнення, що аудит буде проведено відповідно до міжнародних стандартів аудиту  та з дотриманням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

– лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

– контактна електронна адреса для реєстрації на тендерному майданчику ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  та подальшої подачі комерційної пропозиції;

2. Подати документи, що мають бути подані в тендері – в строк до 25.11.2019 р.:

– коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

– цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг (потрібно зазначити загальну вартість та погодинну тарифікацію);

– будь-яка інша інформація, яка може бути корисною (на розсуд аудиторської фірми). Бажаний досвід проведення аудиту фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в підприємствах фармацевтичної галузі, а також відмінна репутація на ринку аудиторських послуг України та світу. 

 Умови та порядок проведення конкурсу.

Дата початку проведення конкурсу – 16 листопада 2019 року.

Строк подачі документів – до 25 листопада 2019 року включно.

Строк підведення підсумків конкурсу – 29 листопада 2019 року.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.  Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  доступна на сайті в розділі «Про нас». Додаткова інформація про діяльність ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ  може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Проведення конкурсу та розгляд пропозицій забезпечується Аудиторським комітетом ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ. Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше – 30 листопада 2019 року.

Критерії визначення переможця конкурсу:

– вартість послуг; 

– повнота та якість поданої заявки;

– здатність виконати послуги якісно та у встановлені терміни;

– досвід, підтверджений рекомендаціями, та репутація на ринку аудиторських послуг.

Рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.  

Контактна особа Аудиторського комітету ТОВ ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ:   Федотова Лариса Василівна (info@deltamedical.com.ua)

2019-12-12T13:51:07+00:00 November 16th, 2019|Comments Off on НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Повідомлення про проведення конкурсу